Wordt het meer dan praten?

 

Blijf er niet mee zitten

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over jouw grens gaan of een iets te nadrukkelijke hand op je schouder.

Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt.

Daarnaast geeft het Meldpunt advies aan kerken rond situaties van misbruik en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheid voor veiligheid in de kerk.

Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Neem contact met ons op, ook als je liever anoniem blijft.

In onze kerkgemeente zijn er twee vertrouwenspersonen, te weten Trudy van der Boom – Los en Jan Willem Blijdorp. In Kerkopbouw vindt u hun telefoonnummers. Hun mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verder is er het landelijke meldpunt, waar u terecht kunt.

 Kijk op meldpuntmisbruik.nl

 Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Bel naar 06 81 08 01 17

  (ma-vrij 9.00 – 17.00)

Het Meldpunt

Model gedragscode Veilig Kerkenwerk

NB: met gemeenteleden worden zowel kinderen/ jongeren (18-) als ouderen (18+) bedoeld; medewerker is M/V

GKV Hoogeveen vindt het belangrijk dat haar betaalde en onbetaalde medewerkers die werken met gemeenteleden in hun gedrag rekening houden met wat wenselijk en toelaatbaar is en zich bewust zijn van de kaders waarbinnen het kerkenwerk plaats kan vinden. Daarom hebben wij als kerkelijke gemeente voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. Wanneer je je inzet als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en niet tegen de gedragscode in zult handelen.

1. De medewerker is te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid van de relatie. Zo zorgt de medewerker voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het gemeentelid zich veilig en gerespecteerd voelt.

2. De medewerker onthoudt zich ervan het gemeentelid te bejegenen op een wijze die hem/haar in zijn waardigheid aantast.

3. De medewerker dringt niet verder door in het privéleven van het gemeentelid dan functioneel noodzakelijk is.

4. De medewerker onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van het gemeentelid. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen medewerker en het gemeentelid zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5. De medewerker mag het gemeentelid niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.

6. De medewerker zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met het gemeentelid en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.

7. De medewerker heeft de plicht het gemeentelid naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij het gemeentelid is betrokken, wordt nageleefd.

8. Indien de medewerker gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door de kerkenraad aangewezen persoon (IVP).

9. De medewerker krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.

10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de medewerker in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de daarvoor door de kerkenraad aangewezen persoon (IVP).

Overtreding van deze code leidt tot de tucht- of klachtenprocedure en kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben.

Wanneer een medewerker wordt verdacht van strafbare feiten van seksueel- en/of machtsmisbruik t.a.v. kinderen of jongeren zal de kerkenraad politie/justitie inschakelen en een melding doen bij het kerkelijk meldpunt seksueel misbruik waar de gemeente bij aangesloten is.

Deze gedragscode is op 16-10-2019 vastgesteld door de BC i.s.m. met IVP van GKV te Hoogeveen.

Naam medewerker: ………………………………… Naam kerkenraad: …………………………………

 

        Handtekening: …………………………………       Handtekening: …………………………………